Individuel støtte

Det kan også være borger der har brug for en særlig tilrettelagt træningsforløb for at kunne indgå i en gruppebaseret støtteindsats.  

Der indgår variabler af følgende elementer:

 • Kontakt / besøg:
  Støtten foregår som udgangspunkt ved besøg i borgernes eget hjem/støttecentre, kombineret med eks. telefonopringninger, virtuel støtte, brev, e-mail eller sms.
 • Samtale:
  Samtalen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Samtalen er relations opbyggende og afklarende i forhold til nutidigt og fremtidigt støttebehov.
 • Mestring af livssituation:
  Borgeren støttes til at opnå videst muligt indsigt i egen livssituation ved støttende samtaler i form af vejledning / undervisning, træning og praktisk afprøvning.
 • Koordinering:
  Støttepersonen vil medvirke til, at borgeren oplever sammenhæng og helhed i de tilbud, borgeren modtager. Der er mulighed for at få støtte til kontakt med offentlige instanser, venner / bekendte og pårørende.
 • Praktiske gøremål:
  Der kan ydes støtte/træning til praktiske gøremål både i og uden for hjemmet. Det er en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet ud fra vedkommendes formåen. Udgangspunktet er at "gør sammen med" og ikke for borgeren. Støtte/træning til praktiske gøremål kan f.eks. være i forhold til husførelse, indkøb og aktiviteter.
 • Struktur i hverdagen:
  Behovet for støtte til struktur kan være nødvendigt på forskellige områder og niveauer i den enkeltes hverdagsliv. Støtten ydes med henblik på at udvikle og fastholde strategier for mestring af hverdagen.
 • Økonomi:
  Borgeren støttes til i videst muligt omfang at bevare evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Støtten kan bestå i budgetlægning, påmindelse om betaling af regninger osv.
 • Sociale relationer:
  Støtten gives med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk i form af støttende og indsigtsfulde samtaler, oplevelsesbaseret samvær, støtte og introduktion til deltagelse i fritidsaktiviteter m.m. Der er fokus på en tæt kontakt og dialog med borgernes netværk.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse:
  Som en integreret del af støtten vil der være fokus på sundhed og forebyggelse. KRAM-faktorerne vil være naturlige områder at yde støtte og vejledning i forhold til. Der vil også kunne sættes fokus på andre sundhedsfremmende og forebyggende områder f.eks. støtte til fastholdelse af iværksat behandling.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Skovvænget 2A
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.